Ảnh hưởng của điều kiện thời tiết và các yếu tố ngoại cảnh khác